شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال

فواد-11

+ اما من وا مانده اين عالم خاکي باز هم جا ماندم . ميخانه را نبستند جام مرا شکستند ...
تسبیح دیجیتال
فواد-11
0 امتیاز
0 برگزیده
114 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فواد-11 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top