شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

فواد-11

+ اما من وا مانده اين عالم خاکي باز هم جا ماندم . ميخانه را نبستند جام مرا شکستند ...
چراغ جادو
فواد-11
0 امتیاز
0 برگزیده
114 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فواد-11 عضو گروهی نیست
vertical_align_top